De meest voorkomende verontreinigende stoffen in de bodem zijn zware metalen (zoals lood, cadmium en kwik), koolwaterstoffen (zoals benzeen en tolueen), pesticiden en herbiciden en organische verontreinigende stoffen zoals polychloorbifenylen (PCB's).