Bodemsanering


Van Zundert verzorgt volledige bodemsanering. We zijn in staat om elk terrein effectief en veilig te ontdoen van vervuilende stoffen, zodat de grond weer aan de actuele eisen voor de volksgezondheid voldoet.

Daarnaast verzorgen we uiteraard het aanvullen van het terrein en andere grondwerkzaamheden, zodat u hiervoor maar één aanspreekpunt heeft.

Bodem laten saneren door Van Zundert


Voor bodemsanering hebben we zelf alle kennis, materieel en materialen in huis. Dat is voor u als opdrachtgever de garantie van korte lijnen, waarin we snel kunnen schakelen. Uiteraard met behoud van alle eisen die aan milieu-kritische werkzaamheden worden gesteld.

Aanvullend op de sanering kan Van Zundert natuurlijk ook alle sloopwerkzaamheden verzorgen in een totaalproject, zodat u maar één aanspreekpunt heeft. Heet dat niet ontzorgen?

Wilt u voor de bodemsanering snel een offerte aanvragen? Vul uw (bedrijfs)naam en telefoonnummer in en wij nemen snel contact met u op!

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om contact op te nemen over uw aanvraag. Zie ook onze privacyverklaring.

* verplichte velden

Bodemsanering Projecten


Voorbeelden van projecten waarbij bodemsanering een onderdeel was van de werkzaamheden:

Circulaire ontmanteling drie woonflats te Dordrecht

Totaalsloop Boulevard Scheveningen

Totaalsloop en asbestsanering Winkelcentrum De Koningswerf, 's-Gravenzande

Van Zundert Hero Asbestsanering

Asbestsanering

Naast bodemsanering verzorgt Van Zundert ook asbestsaneringAsbest saneren conform alle regels en richtlijnen. Daar hebben we onze eigen specialisten voor in huis. Deze medewerkers weten waaraan een professioneel plan van aanpak moet voldoen en hoe zij dit plan ten uitvoer moeten brengen.

Met de containment-methode beperkt Van Zundert het risico voor de omgeving én medewerkers tot nul.

Alles over asbestsanering

Van Zundert Hero Circulair Sloopwerk

Circulair Sloopwerk

Sanering gaat vaak hand in hand met circulair sloopwerk. Naast asbestsanering, bodemsanering en grondwerk is Van Zundert ook gespecialiseerd in totaalsloop en renovatiesloop. Ontdek wat Van Zundert op het gebied van sloopwerkzaamheden voor u kan betekenen.

Meer over circulair sloopwerk

Veel gestelde vragen over Bodemsanering


Wat is bodemsanering?

Bodemsanering is het proces waarbij verontreinigde grond en grondwater worden gezuiverd, hersteld of verbeterd om negatieve gevolgen voor het milieu, de menselijke gezondheid en de kwaliteit van het ecosysteem te verminderen of te voorkomen.

Waarom is bodemsanering belangrijk?

Bodemsanering is belangrijk omdat verontreinigde grond en grondwater een bedreiging kunnen vormen voor de menselijke gezondheid, het milieu en de biodiversiteit. Het kan ook de waarde van vastgoed verminderen en beperkingen opleggen aan landgebruik en ontwikkeling.

Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van bodemverontreiniging?

Enkele veelvoorkomende oorzaken van bodemverontreiniging zijn industriële activiteiten, landbouwpraktijken, onjuiste afvalverwerking, lekkende ondergrondse opslagtanks, stortplaatsen en verkeers- en transportemissies.

Wat zijn de meest voorkomende verontreinigende stoffen in de bodem?

De meest voorkomende verontreinigende stoffen in de bodem zijn zware metalen (zoals lood, cadmium en kwik), koolwaterstoffen (zoals benzeen en tolueen), pesticiden en herbiciden en organische verontreinigende stoffen zoals polychloorbifenylen (PCB's).

Hoe wordt bodemsanering uitgevoerd?

Bodemsanering kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging en de locatie. Enkele veelgebruikte methoden zijn: opgraving en verwijdering, bioremediatie, chemische oxidatie, fytoremediatie en thermische behandeling.

Wat is bioremediatie?

Bioremediatie is een milieuvriendelijke bodemsaneringsmethode die gebruikmaakt van levende organismen, zoals bacteriën, schimmels en planten, om verontreinigende stoffen in de bodem af te breken of te transformeren tot minder schadelijke stoffen.

Wat is fytoremediatie?

Bioremediatie is een milieuvriendelijke bodemsaneringsmethode die gebruikmaakt van levende organismen, zoals bacteriën, schimmels en planten, om verontreinigende stoffen in de bodem af te breken of te transformeren tot minder schadelijke stoffen.

Hoe lang duurt bodemsanering?

De tijdsduur van bodemsanering kan variëren, afhankelijk van de omvang van de verontreiniging, de gekozen saneringsmethode en de betrokken regelgevende instanties. Het kan enkele maanden tot enkele jaren duren om een bodemsaneringsproject te voltooien.

Wie is verantwoordelijk voor bodemsanering?

De verantwoordelijkheid voor bodemsanering ligt meestal bij de partij die de verontreiniging heeft veroorzaakt, de eigenaar van het verontreinigde terrein of de partij die het verontreinigde terrein wil ontwikkelen. In sommige gevallen kunnen ook overheidsinstanties betrokken zijn bij de sanering, vooral als het gaat om historische verontreiniging of als er een risico is voor de volksgezondheid.

Wat zijn de kosten van bodemsanering?

De kosten van bodemsanering variëren sterk, afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging, de locatie en de gekozen saneringsmethode. Het kan variëren van enkele duizenden tot miljoenen euro's, afhankelijk van de complexiteit van het project.

Hoe kan bodemverontreiniging worden voorkomen?

Bodemverontreiniging kan worden voorkomen door het volgen van goede landbouw- en industriële praktijken, verantwoord gebruik en opslag van chemicaliën, goed afvalbeheer, regelmatige inspectie en onderhoud van opslagtanks en pijpleidingen en het naleven van milieuregels en -voorschriften.

Wat zijn de gevolgen van bodemverontreiniging voor de menselijke gezondheid?

Bodemverontreiniging kan leiden tot directe of indirecte blootstelling aan schadelijke stoffen via inhalatie, huidcontact of consumptie van besmet voedsel en water. Dit kan leiden tot acute of chronische gezondheidsproblemen, waaronder ademhalingsproblemen, huidirritaties, neurologische aandoeningen en zelfs kanker.

Wat is de rol van de overheid bij bodemsanering?

De overheid speelt een cruciale rol bij bodemsanering door het opstellen en handhaven van wet- en regelgeving, het verstrekken van financiering en technische ondersteuning, het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling en het bevorderen van bewustwording en samenwerking tussen belanghebbenden.

Wat is een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is een proces waarbij de bodem wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, de omvang en de concentratie van de verontreiniging en de mogelijke risico's voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bodemonderzoek wordt meestal uitgevoerd in fasen, variërend van een verkennend onderzoek tot gedetailleerde bemonstering en analyses.

Hoe kan ik bepalen of mijn terrein verontreinigd is?

Als u vermoedt dat uw terrein verontreinigd is, kunt u een milieudeskundige of een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om een bodemonderzoek uit te voeren. Dit kan helpen bepalen of er verontreinigende stoffen aanwezig zijn en, indien nodig, een bodemsanereringsplan opstellen.

Wat gebeurt er na een succesvolle bodemsanering?

Na een succesvolle bodemsanering wordt het terrein meestal gecontroleerd en geëvalueerd om te verifiëren dat de verontreinigende stoffen zijn verwijderd of tot een acceptabel niveau zijn gereduceerd. Afhankelijk van de regelgeving kan een saneringscertificaat of een verklaring van geschiktheid voor het beoogde gebruik worden afgegeven. Het terrein kan vervolgens worden herontwikkeld, opnieuw in gebruik worden genomen of worden teruggegeven aan de natuur.

Wat is een brownfield?

Een brownfield is een voormalig industrieel of commercieel terrein dat verontreinigd of potentieel verontreinigd is en niet langer geschikt is voor het oorspronkelijke doel. Brownfields kunnen worden gesaneerd en opnieuw worden ontwikkeld voor nieuwe doeleinden, zoals woningbouw, recreatie of groene ruimte.

Wat is het verschil tussen bodemsanering en grondwaterzuivering?

Bodemsanering richt zich op het verwijderen, behandelen of beheersen van verontreinigende stoffen in de bodem, terwijl grondwaterzuivering zich richt op het verwijderen of behandelen van verontreinigende stoffen in het grondwater. Beide processen kunnen met elkaar verweven zijn, aangezien verontreinigende stoffen in de bodem vaak het grondwater kunnen bereiken en vice versa.

Is bodemsanering altijd verplicht?

Bodemsanering is meestal verplicht wanneer de verontreiniging een risico vormt voor de menselijke gezondheid, het milieu of het ecosysteem. De verplichting tot sanering kan worden opgelegd door regelgevende instanties, afhankelijk van de locatie, het beoogde gebruik van het terrein en de geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn de nieuwste technieken en innovaties op het gebied van bodemsanering?

Enkele recente innovaties en technieken op het gebied van bodemsanering zijn onder meer geavanceerde bioremediatie- en fytoremediatiemethoden, nanotechnologie voor het afbreken van verontreinigende stoffen, het gebruik van geavanceerde materialen zoals biochar en geopolymeren en slimme monitoring- en evaluatiesystemen die gebruikmaken van sensoren en gegevensanalyse.

Kunt u de hulp van ons circulair sloopbedrijf gebruiken?

Onze experts staan voor u klaar, we antwoorden zo snel mogelijk!

Neem contact op