In Nederland zijn de belangrijkste wetten en regels met betrekking tot asbestsanering te vinden in de Arbowet, het Asbestverwijderingsbesluit, het Bouwbesluit en de Wet milieubeheer.

  1. Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet): De Arbowet is een Nederlandse wet die de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkvloer reguleert, inclusief het werken met asbest. De wet vereist dat werkgevers en werknemers passende maatregelen nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen of te beperken. Asbestsanering moet worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en werknemers die speciaal zijn opgeleid en uitgerust voor deze taak.

  2. Asbestverwijderingsbesluit: Het Asbestverwijderingsbesluit is een aanvullende wetgeving die specifiek gericht is op het veilig en verantwoord verwijderen van asbest. Het besluit stelt eisen aan het inventariseren, verwijderen, vervoeren en storten van asbesthoudende materialen. Ook bepaalt het de verplichtingen van gebouweigenaren en werkgevers bij het omgaan met asbest.

  3. Bouwbesluit 2012: Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften voor het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken, inclusief regels met betrekking tot asbest. Bij sloopwerkzaamheden waarbij meer dan 10 m² asbesthoudend materiaal wordt verwijderd, moet een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente. De gemeente kan aanvullende eisen stellen aan het verwijderen van asbest tijdens de sloop.

  4. Wet milieubeheer: De Wet milieubeheer heeft betrekking op de bescherming van het milieu, inclusief het voorkomen van milieuverontreiniging door asbestvezels. Deze wet legt verplichtingen op aan bedrijven en particulieren om zorgvuldig om te gaan met asbesthoudend afval en ervoor te zorgen dat het op een milieuvriendelijke manier wordt verwerkt.

Naast deze belangrijkste wetten en regels zijn er diverse aanvullende regelgevingen, certificeringseisen en normen die betrekking hebben op asbestsanering. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving en om met gekwalificeerde professionals samen te werken om een veilige en verantwoorde asbestsanering te garanderen.